ටෙලි අලවිකරණ නිලධාරීන්

Job Information

 • icon
  Salary Rupees 30000-40000 / Monthly
 • icon
  Shift Day
 • icon
  No. of Openings 100 openings
 • icon
  Job Level : Trainee
 • icon
  Job Experience : Fresh
 • icon
  Job Qualifications Bachelor

Total no of applicants applied:

0

Job Description

🖋️රැකියා දහසක්🖋️

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙලේ සේවා සපයන ආතනයක් වන හෙලෝ ඩිජිටල් ලංකා අප ආයතනය දිවයිනේ පිළිගත් වෙළද සන්නාම සහ දේශීය ව්‍යාපාර හදුනාගනිමින් එම ආයතනයන් හි වෙළදපොළ සහ වෙළද ප්‍රවර්ධන කටයුතු සදහා සේවාවන් ලබාදෙන අතර දැනට ආයතන 20කට වඩා අලවිකරණය ,බෙදැහැරීමේ  සහ කළමනාකරණ අංශ වල  සේවාවන් සපයයි .

අප ආයතනයයේ  දැක්මක් ලෙස  

🖋️රැකියා දහසක්🖋️  රට පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කොට ඇති බව සතුටින්  දන්වා  සිටිමු.

පරිපාලන නිලධාරී 

අලෙවිකරණ නිලධාරී 

මානව සම්පත් කළමනාකරණ නිලධාරී 

ගිණුම්කරණ නිලධාරී 

පාරිභෝගික සේවා නිලධාරී

ඉහත  රැකියා අවස්ථා අප  ආයතනය සතුවන අතර,  වෘත්තිය පුහුණුවක් සමගින්  රැකියා ලබාදීමට  ආයතනයට හැකියාව පවතී. 

අයදුම්කරුගේ සුදුසුකම්  අ:පො:ස  සා /පෙල හෝ උසස් පෙළ සමත් වූවන්ට ප්‍රමුඛතාවයක්  ලබා දෙනු ලැබේ  ..

වයස අවුරුදු 18 සම්පුර්ණ  වී තිබිය යුතු වන අතර අවුරුදු 35 ට අඩු අයට ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ 

මෙම සියලුම රැකියා අවස්ථාවන් පුහුණු කාල සීමාවකට යටත් ව ලබා දෙන අතර පහත සදහන් සියලුම පහසුකම් ආයතනය මගින් ලබා දේ.

 පුහුණු තුල වැටුප් සහ දීමනා

 නවාතැන් පහසුකම් 

 ප්‍රවාහන පහසුකම් 

 දිරිගැනවීමේ  වැඩසටහන්  

 හදිසී අනතුරු රක්ෂනාවරණ 

පුහුණු කාල සීමාව සහ රැකියා නිරත කාලය අතරතුර ශ්‍රී ලංකා අපි අලෙවිකරණ ආයතනය (SLIM)  පිරිනමන Certified Direct Sales and Network Marketing නොමිලේ හැදැරීමට සියලුම රැකියා ලාභීන් හට හිමිවන  අතර ඒ සදහා පිලිගත් සහතික පත්‍ර  ප්‍රධානය කරනු ලබයි. 

රැකියා අපේක්ෂිත අයවලුන් සදහා 

තොරතුරු සැපයීමට පහත සදහන් ,අංක ඔස්සේ සම්බන්ධව කල ගත හැක

මහේශී — 074- 3142391

මදුශංක—0769909337

ස්තුතියි  

Hellow digital lanka pvt ltd 

කුරුණෑගල  ශාඛාව

Enable/disbale job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading