වාණිජ ඇබෑර්තු – Jobs in Sri Lanka – Jobnet, Jobs, Vacancies, Careers and Government jobs in Sri Lanka – Sri Lankan Jobs Network

වාණිජ ඇබෑර්තු

 • Accountancy, Audit & Finance
 • Full time
 • 1 week ago
 • All island

Job Information

 • icon
  Salary Rupees 40000-50000 / Monthly
 • icon
  Shift Day
 • icon
  No. of Openings 24 openings
 • icon
  Job Level : Officer
 • icon
  Job Experience : Fresh
 • icon
  Job Qualifications Ordinary Level (OL)

Job Description

දිවයින පුරා පිහිටි වාණිජ බැංකු ෆිනෑන්ස් ශාඛා කිහිපයක පුරප්පාඩු සදහා 18-35 අතර සා පෙළ ගණිතය ඇතුලුව සමත් හෝ උසස් පෙළ පෙනී සිටි ගැහැනු පිරිමි දෙපාර්ශවයෙන්ම විවිධ අංශයන් සදහා සුදුසුකම් මත බදවා ගැනේ . 

42000/= දක්වා වැටුප්

දීමනා හා වරප්‍රසාද 

ETF EPF රක්ෂණාවරණ 

පුහුණුව හා රැකියාව තම ප්‍රදේශයෙන්ම 

මෑන් පවර් නොවේ 

කොරෝනා නිසාවෙන් ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වේ. 

කඩිනමින් ස්ථිර සේවයට

පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අදම අමතා සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කරවා ගන්න. 0762990302

Enable/disbale job alerts

Receive emails for the latest jobs matching your search criteria

Uploading